שמות הנספים בני העיירה

לזכר יקירינו

 

אבא, אמא, אח ואחות, בן ובת, קרוב, ידיד ורע

 

אשר נרצחו בידי חיית–אדם בעיר רוז'ישץ' (ווהלין)

ביום המר י' באלול תש"ב 1942

 

ארץ אל תכסי דמם!!!

 

אודבק                חיים ומינדל, שמוליק, שיפרה, פריידה

אודבק                יהושע והינדה, רחל, יעקב, לאה, זרח, חיה, מאניה

אוקסמן              משה ורבקה, בוזיה, אהרן, שמואל, שרה, עוזר, לאה ובתם

אוקסמן              בוזיה וילדיה, שלמה ופניה ובתם מלוצק

ארליך                אשר וטייבל, זליג, יוסף

ארליכגרכט          אביגדור, יוסף, חיים, דב, דובה

בודניק               בתיה, אלטה, איטה, עטל

בוסל                  מלכה, ולייב

בוק                   לייביש, רחל, חנה, לאה, פרידה, שיינה ומשפחותיהם

בוקסר               חנה, מרגולי, יצחק, רוזה, בערל, אהרן

בורטניק             משה ויוספה, אסתר, בלומה, אברהם, חיה, הינדה

בייץ'                 מעון, יוסל, בוניה, ביילה, רבקה, הרצל, גודל, רייזל

בילדר                ברוך ומרים, אליעזר, חיים, רייזל'ה

בילדר                הרשל ומשפחתו

בינדר                 שמעון ורבקה, אייזיק, מעכל, פייגה, קוקע, טבק

בירמן                 בינם ושרה, וולף, בתיה, פייגה, טלקה ומשפ'

בירמן                 אליהו, יצחק, מרדכי, ישראל, רייזל, לרנר ומשפ'

בלובר                משה ורחל, שמואל, לייזר, לייבל, אלקה וילדיהם

בלעכער              ר' יונה מהישיבה

בלק                   אשר ומרים מלוצק ובני ביתם

בלק                   משה ואשתו וילדתם סוסיהל'ה

בעזפאלטשיק      אברהם ובני ביתו

בקר                   שלמה, רבקה, שיקה, אסתר, מלכה, בעבע, דב

בקר                   חיים, בתיה, טוסיה

ברגל                  אברהם ומשפחתו

ברונפן               מוטל וביתו

ברז                   זאב, בר, יוספה

ברז                   בית ר' זאב, אסתר ומשה, גולדה, בילה, ליבה, יוסף, למל  ומשפחותיהם

ברז                   חיה וחנה, בנותיהן של זליג ולאה ברז

ברז                   גיטל וחסיה ובתם, דבורה

ברקר                 המשפחה כולה

ברקר                 אבא, ליבה, משה, זייליק, אייזיק, לייביש, אלי, סוניה

ברקר                 נחום

גוטמן                הרב אברהם בר וביתו

גולדברג             שינה–זיסל ויצחק וילדיהם, מלכה ולייב טוליפ

גולדברג             דוד, דניאל, שמואל ומשפחותיהם   

גולדברג             יצחק (יזאק), שיינה, זיסל

גון                    שמוליק וסוניה ובתם

גון                    יוסף ובתיה, גרשון, בריינדל, חוה, רבקה

גוס                   שמחה וחיה, חיים, הרש, משה, פסיה, פייגה, רחל

גורבאטש           אליהו והאני שרה, סבתא גיטל חיה ומשפ'

גורבאטש           לייב, לאה, הרשל, אהרון, חיה, אייזיק, פרידל, פליישר

גורין                  גולדה ויואל, יהודה, גיטל וילדיהם, שרהל'ה, רייזל'ה               

גורלניק              זאב ומינדל, יוסף ומשפחתו, משה, בנימין, שרה, איטה           

גורמן                 חנה, שפרינצה, איציק, מלך, רחמיאל, רבקה, משה וזלטה

גורנשטיין           ר' משה ובתו חנה

גיבור                 אי ופייגה, חיים, וולף, סלובה, רחל, נחמיה, אברהם, גיטל'ה

גיבור                 פנחס, יענקל ופייגה יוקלזון, אנשל ודינצה שווארץ

גייז                   יקותיאל וחנה, יצחק, ברל, שמואל ומשפ', בלומה ושבע

גילדן                 יחיאל ושרה, לאה וביילה

גינזל                  פרידה, הרצל, מנדל, קלרה ומשפ'

גלאדשטיין          פריידע, פרץ, בעבע, בוזי, פאליק, משה, הרשל, אברהם

גלר                   מרדכי – דב ובלה, מניה ושרה, זלמן ושיינה

גלר                   יצחק ושרה והמשפחה, ישעיהו ושרה וילדיהם

גלר                   אברהם, אשתו זלטקה ורייזל'ה

גלר                   דוד והמשפחה

גלרשטיין            דוד ורבקה

גלרשטיין            נחום ואריה

גלרשטיין            יוסף ורחל

גלרשטיין            צבי וחיה

גרברסקי            מנדל וחייקה, סבתא ביילה, מוניע, לוזר ודובה שעליע

גרברסקי            דוד ודבוסיה, פערל פייגה

גרברסקי            רחל ובצלאל ויטריש

גרברסקי            חיים, קריינדל, אלקע, לייבל, יעקב

גרברסקי            קלמן ומאשה

גרופמן              חיים, משה וטויבע, לייביש, אברהם, שפרה

גרינבוים            יעקב וחוה, יצחק, משה, סאניה והמשפחה

גרינברג             מרדכי, חיה, שרה

גרינשפן            אפרים ואסתר, יששכר, אידל, פערל, פנחס, מאיר, דבורה, פייגה

גרינשפון            דוד ושיינדל, אוקל, אפרים ואתר וילדיהם

דבורצקי             בנימין ואשתו, הבן זלמן ואחותו

דייטש                חיים

דיאמנשטיין        שמואל וביתו

דיכטר                שלמה וגיטל והמשפחה

דיכטר                אברהם, משה ומינדל, מענדל, פופע, יצחק, רייזל

דינער                מאנוש ופריידע, מאשקה, הרשל

דקלבוים            יוסף וביתו

דרוליטש           חנה ומשפחתה

הוכמן                ברכה ובתה אלקה מקופצ'יבקה, דוד, יצחק ורחל שטרקר, הרשל, שרה

                       אלי, מלכה

וואלד                משה ויחזקאל וביתם, חנה שניאור ביילקה, הלל, ישראל

וואלדוקס           משה ורייזל מארקל, יענטה, רייזל, נתן ואישתו

וואלדוקס           הרשל סאסל בנימין בילה שלום פייגה ליפשה יצחק וילדיהם

ויסברג             יצחק וחיה, גרשון, חיה וילדיהם

וינשטיין            שמחה ופעסל, מאניה והמשפחה מקובל

ווערבה              זלמן ואסתר, ראניה, מאטל, מאניה, דאבע

וידרה                יהושע ונחמה, מוטל, ינטה, בונם, חנה, סוסיה וילדיהם

וידרה                 פסח וחוה

ויינר                  אברהם לייב ונחמקה, ברוך, יעקב, זלטה

ויינר                  אברהם לייב וסוסיה, סבא שמואלקה, חיה, מלכה, ציפה, וואווע

ויינר                  חיים ולאה, רציה, פופה, ראובן, טפר דוד

ויינר                  יוסף ומשפחתו, שיקה בייגלר ומשפ' פסיה ויעקב אוקסמן

ויסברג               מינדל רויז, אברהם בער רויז

ולבר                  דב ושרה, חיים, יהודית, אברהם, יצחק, ישראל

ורקוביצקי           לובה

זויברמן              נחצי ורחל, סוניה אשר, זינה, דוד, מוניה, הרצל, עטל

זילברשטיין         ר' אברהם וביתו וחיים

זיניוק                 ישראל–דב ופסיה, רבקה, קיילה, גיטל, זלאטה ומשפחותיהם

זיניוק                 אברהם ושרה, סוסל, ריבה, וויטל, אלקה, דבורה ומאנה

זעלצער               יוסף ומרים, בתיה, בוזי מלוצק

זפרן                  אברהם וזיסיה ומשפחותיהם

זץ                     הרב שלמה וביתו

זק                     ברל ובוניה טעמע, ראובן, סוניה, לייבל, גרשון

חזן                    יעקב ולאה, שמשון, חנה, מלכה

חזן                    דוד ואסתר, לייבל, פייגה, הניה, רוניה, דבורה

חייט                  מרדכי ורבקה, לייזר, מעכל, אייזיק והמשפחה

חנוך                  אליהו ומרים וילדיהם יחזקאל, יצחק, אסתר וחיה

טולץ                  אברהם–משה, פריידה, מילכה והמשפחה

טויבר                 יצחק ורייזל, משה, חוה, פייגה

טורצ'ניוק            דב, שושנה והדסה, ישראל ומרים אוקסמן

טורק                 מאניה וביתו

טיקטינר             משה וביתו

טננבוים              מרדכי

טננבוים              שמואל ורחל וילדיהם משה ושיינה

טננבוים              יצחק ואשתו ושתי בנותיהם

מלושקה             שרוליק ולאה מנדל חוה סימה'לה ורבקה'לה

טסלר                 פסח וגיטל, משה

טענצער              לוזר וגיטל מהולוב, אהרון, פעסיע והמשפחה

טפר                  משה ושיינדל, שמואל, לאה, וולף, סוניה, פייבל וחיה, פייגה, בתיה

טפר                  נחמה, רחל, אברהם, יצחק

טפר                  מאיר ופרומה, פסח, שמאי, זלדה, רייזל

יונגרמן               משה–ראובן וגננדל והמשפחה

יוקלזון               יעקב ובתיה, יוסף וגניה אלקנה, אסתר ומשפ'

כגן                    לייבל וטויבה לבית בינדר, יאנקעלע ופייגה, מירה, פרץ, זייליק, מרים,

                        משה     

קגן                    חיה, שרה, שמעיה, מלכה, רבקה

כץ                     משה, ולוולה, זלדה, לאה, פייגה

כץ                     מרדכי ושרה, אודל ויצחק, סבתא יענטע

כץ                     פרויעם ופייגה, ילדיהם: יחצה, אטלה והבן הקטן

כץ                     ראובן ואשתו, ילדיהם: יוסל, פריידע, אטל והבן התינוק

לובר                  אברהם וריקל

לוינגר                מאיר וב"ב

לנגר                  שרה ואלקה

לרנר                  דוד והמשפחה

מוז                    הרש-לייב והבנים

מיצ'נ'יק             יואש וגולדה

מיצנ'יק              אברום ובלומה והבן איציק

מיצ'ניק              משה ורייזי וב"ב

מיצ'ניק              בת-שבע והבנות חיה, ניושה ושפרה

מלמד                רבי יונה והבת טייבל

מרמור               אידל

מרמור               מישקה

נאטשיטש           אליהו ויהודית והמשפחה

נאטשיטש           משה ורעייתו, שלמה, רבקה

נוטין                  וולף ואסתר, שרה, רחל ויעקב, אשר, ליבה, לאה

סאגינור              יוסף וז'עניע והמשפחה מלוצק        

סאס                  לייביש, למל וביתם

סוסנע                בריינדל, אטל, טייבלה, ניסלה

סגל                   חיים, יעקב וחיה, שרה, גיטל, העני ולייבלה, גיטל מבית מאנדל, ברלה

                        ומשפ'

סוכרצ'וק            מיכאל, סוסיה והמשפחה

סטולר                חנה ומוטל והילדים מלוצק, עלקא והילדים

סירצ'וק             לייב וחיה, ברל, דוד         

סירצ'וק             אליהו ומינדל חנוך, חיה ויוסף, יצק ופסיה חנוך ומשפ'

ספקטור             הרב משה וביתו

סקופ                 ישראל ורבקה והמשפחה

סקופ                 ברוך וסוסיע מהולוב

עזריאל               מנדל וביתו

עקבער               שמואל יוסף וביתו

פוגאטש             זיסיע ולאה ומשפחתם

פופ                   ישעיהו ושרה, זלמן ויצחק, יוכבד, אריה (לייבל), יעקב

פוקס                 מרדכי ומינדל, משה, שמעיה, מאלה, אשר, שלום, ברל

פטרושקה           שרה וזייליג, פייגה ובתיה

פיווען                אברהם, אחותו רחל, הוריהם וכל המשפחה

פיזנהולץ            יוסף וגיטל והמשפחה

פיישטר              בערל ורבקה, דוד, טימה, דובה, בן–ציון, בת–שבע, יהושע

פישביין              לוי ולאה וילדיהם שמואל ואליעזר

פישמן                יעקב ומינדל, גיטל, בוזיע, יודקע ומשפחתו

פישמן               בענציע ופערל, טויבע, בתיה והילדים

פישפיידר           ישראל וביתו, אברהם       

פלאש                מרקל וחנה, חיה, סוניה, רחל

פלאש                שמואל לייב ומרגולה, ביילה, לאה, זלאטע, אסתר באובן

פלאש                שלמה וחיה, בערל, אהרון ורשל

פלאש                שלום וזלדה, מרדכי וראובן

פליישר              פרידל וגולדה וילדיהם יצחק, ישראל, אברהם, שמריה, ריבה, אולי, וולף, פייגלה,                         ברנדיל ואהרל'ה

פן                     מיטיה ורוניה לבית בורושוק, אלחנן, הניה

פלדמן                אברהם ודאבע והמשפחה

פעלץ                 מרדכי (מוניה), אימא דובה, ילדים: ברוך, יצחק, אברהם, איטה, אסנת,    פייגע, שפרינצע

פעפער               אליהו וטעמע, אלקה, בוזיע, יוכבד, מיקה וביתו

פעפר                 סנדר ואסתר, ג'ניה, אפרים, אייזיק

פערלמוטער         המשפחה

פריגל                שמואל, ברוך רוזה, ביילב, לייזר

פריד                  ד"ר אפרים ספראג – שהציל בגבורה יהודים

פרידבוים            יענטע, ארקה, יצחק, אשר, יוסל והמשפחה מלוצק

פרידלאנד           אייבר והמשפחה סטארנארידע

פרידלנדר           אברהם ואיטה והמשפחה

פרידלון             וולף וחוה, הרשל, ברל, שיינדל, אסתר וסאניע

פריימן               אברהם ומינדל והמשפחה

פריימן               רחל וזיאמה, לאמה ומנדל, יקב, חיה, זרח, מניה

פרימאק             אברהם ואלטע, לייזר, דובה

פרימאק             יעקב ורעייתו מקיבערעץ

פרלמוטר            שרה, בתיה, אברהם וסבתא דבורה

פרמן                 פייגע, ברוך ורחל, טשארנע ושמחה פוקס, רחל ועטל

צ'ודנובסקי          יעקב וביתו

צוויבל                משה ושרה, ברוך, יעקב, חיה ושלמה

צוויק                 זלמן ופייגע והמשפחה

צוקרמן              שלמה ושיינדל, וואלודיע  

צוקרמן              איציק וחיה, רייזל'ה, ליבהל'ה ואבאל'ה

ציטרין                שמאי ושרה–מלכה, דוד הרש אילבן, וולף, גיטל, סוסיה וברוך, וולף

                        שוורץ ומשפ'

ציטרין                בן–ציון, טויבע ואשר זלצמן, חוה וחיים ברנבוים ומשפ' מזדולבונוב

צימרמן               חיים ובלה, מנוחה, יחיאל, יעקב, זוסיה וחוה

קאנפער             אנשל ולאה, סוניה, יחזקאל, משה, זלמן

קאפוסטה           משה–פרץ, נענע, טשארנע, חונע ואישתו, צביה, בתיה

קדיש                 ר' יצחק מהישיבה (ווישינקער)

קוגוט                 זכריה וריבה וחמשת ילדיהם

קוליק                 אברהם וטויבע, רחל – לאה, סוסל, גיטל ויהודה ובנם יוסף

קוניוך                יואל והניה, אלי, משה, אברהם, דוד, פייגה, רחל ויואל

קוס                   הרשל וגיטל, פייגלה, ישראל פריגל ומשפחתו

קוס                   אברהם-איציק והמשפחה

קופיט                לייב ולאה והמשפחה

קופיט                יקב, מרים, רחל, מנדל, הרש, לייב

קופיט                אשר וטויבה והמשפחה

קופיט                פסח וטויבה והמשפחה

קופילניק            ירחמיאל וגיטל, לאה, אסתר

קופלמן               יקותיאל, אסתר, מלכה ועוזר-ישראל

קורן                  ישעיהו ומרים והמשפחה

קיבריק              רוסיה ובנה הרשל-צבי

קיפער                יצחק ורחל, זלמן, משה ומשפ' פערל אפרים חאליוואר ובנם

קליינבורד           ישראל וסריל, דוד, אייזיק וביתם

קלימבורד           שלמה ואיטה, סוניה, זיסיה, פסח, לובה ומשפחותיהם

קמין                  אהרון וטילה, דוד ליפשה, מנשה, הייניך ומשפחותיהם

קנפר                 שמעון וחנע, מרדכי, צרנה, צבימנדל וטויבה, הרשל, ויחזקאל

קסטן                 הרשל וביתו

קעמפער             יוסף ויענטע, זלמן, עטל מראטנע

קעסעל               המשפחה

קרומירס             גדליה–שמעון וחוה, לייבה, אברהם, לילה, נח

קרוק                  מאיר, הוריו אחיו ואחיותיו

קריבט                מנשה רייזה יצחק הרש חיה ומשפ' אודבק משפחות ארליך

רוזענבוים           ראובן ורעייתו והמשפחה

ראסין                לייב, מלכה, יצחק, שיינה, זיסל גולדברג

רבין                   מרגולה, רייזל, שרה, שולמית מקופצ'יבקה

רובינשטיין          רחל ומנדל וילדיהם פרץ ופסיה ברוינשטיין

רוזנברג              משה וחנה

רוזנפלד              יעקב ושיינדל, שלמה ואסנת, נתן, מרדכי, רחל, שרה, סוסיה וביתם

רוזנפלד              זאב ורוניה

רוזנפלד              מוטל, הוריו ומשפחתו

משפחת             רצין מלוצק

רויטר                 מוטל ומשפחתו, משפ' סוחרצ'וק

רויטר                 פישל וגיטל, חיים, רחל, לייבל ובבה

רויטר                 חיקה, מוישה, תמה, טייבלה

רופא                 אריה לייב (לייביש)

ריבץ                  דוד וחינקה, פייגה וביתה מינדל, ביילה, שרה, חיים

ריבץ                  מרדכי ומניה לבית גלרשטיין ובניהם

ריידר                 מקובל, משפ' אייזנגרטן מטורצ'ין

רייזליס               גדליה ופרל, קלמן וישראל כץ, שמעון ולאה וויצנודל וביתם

שאמעס              בענציע ורבקה, אלטע, העניע, חיה, בערוש, טשארנע, יענטע, יצחק

שאסטאק            יעקב ופסיה, מלוצק

שווארץ              הרשל ומרים, סוניה, מרים וחיה-טויבע

שווארץ              יעקב, אשר, צביה, אייזיק ליפלוברמן וילדיהם, סוניה והמשפחה

שווארץ              רבקה, לייב, יואל, רחל, חיים, וולף ואיטה

שווארץ              יאנקל, אשר, ציביה ואייזיק ליפקרמן

שווארץ              רייזל, עטל וישראל–דב שטיינברג ומשפ'

שוחט                 דאנע וריבה, מלק שרה–ביילע ושמואל, הרשל ושרה, שוחט מאליע,

                        יוסף, יהודית

שוסטר              מלכה ושמעון ובתם שיינה

שטיינמן             מאיר ומנוחה, אבא, שרה, מנדל, מינדל, נחמה

שניידערמן          פסח ורייזל, יצחק, ברכה

שניידר               אנשל ורחל, וולף, חנה והילדים

שניצר                יצחק ואסתר, חיים, הרש, דוד, בנימין, ליבע

שיינבוים             שמואל ורחל, משה ושיינה, מלכה, שמעון ושיינה שוסטר

שפיגל                ישראל וגולדה, יהושע, יצחק, רבקה

שפיגל                אהרון, שלום, מאטל, ברכה, ישראל, נתן, יוסף

שפירא               גרשון ופריידע, שפרה, שרה, שמואל, יעקב

שפירא               מלכה, רייזל, דובה, אברהם, מאליע ומוסיה

שץ                    ישראל, ציפה והילדים שמעיה ואסתר, שץ רחל ומשפ'

שקורניק             חיים ודבורה (מבית שר) וילדיהם

שקורניק             יוסף וחיה, ברוך וביתו, פערל שרה וביתה

שקורניק             פנחס והינדה, שלמה, רחל וביתם    

שקורניק             שלמה וזלאטע, יעקב מאניש

שקורניק            פנחס, הבנים, הבנות, הנכדים והנינים

שרמן                 מוסיה, אחותה שרה וכל המשפחה

שר                    דבוסיה, בנה אידל וילדו אלקנה, הבת איטה (עזריאל) וילדיה אלקנה

                        ותבל'ה

שר                   ברוך ובני ביתו

שר                   זלטקה

 

 

הדפס
ניהול תכנים: