שמות הנספים בני העיירה ברשימת יד ושם

לזכר יקירינו

 

אבא, אמא, אח ואחות, בן ובת, קרוב, ידיד ורע

 

אשר נרצחו בידי חיית–אדם בעיר רוז'ישץ' (ווהלין)

ביום המר י' באלול תש"ב 1942

 

ארץ אל תכסי דמם!!!

 

אובשטיין             דוד, יצחק, אסתר

אודבק                חיים ומינדל, שמוליק, שיפרה, פריידה

אודבק                יהושע והינדה, רחל, יעקב, לאה, זרח, חיה, מאניה

אודבק                פייגע, חנן, יענטה

אוליבוקר             משה

אופזהר               חנן

אוקסמן               דוד, עזריה, ישראל

אוקסמן               משה ורבקה, בוזיה, אהרן, שמואל, שרה, עוזר, לאה ובתם

אוקסמן               בוזיה וילדיה, שלמה ופניה ובתם מלוצק

אורבך                אסתר, פייגה, מלכה, יעקב   

אורזל                 שרה

אייבשיץ              רשה

אייזנגרט             אטיל

איילנברג             רוניה

אירזיל                שרה

איקה                  פייגע

אמר                   דוד, אידל

אסא                   שלמה, אלה, משה

אסוד                  הנה

אקבויאר              שמעון

אקבר                 שרה, שמואל

ארדמן                ישראל, מוטל, משה

ארליך                 אשר וטייבל, זליג, יוסף

ארליך                 זכריה, פישל

ארליכגרכט           אביגדור, יוסף, חיים, דב, דובה בוימל               

 

 

 

 

 

בארי (ברי)           יעקב, בלומה, שרה, פייגע, תמה

בבצ'וק

בוב                    צבי, יהושע, יוסף, מינדל, בת-שבע                                                                    

בוגטש                זיסר

בודניק                בתיה, אלטה, איטה, עטל

בוים                   יענקל, הרשל, ברל

בוימל                 אלה (אליהו), אברהם, ברל, חנה, דוד, שרה,חיים, משה

בוימל                 רבקה, בתיה

בונגרט               מרים

בוסל                  מלכה, ולייב

בוק                    לייביש, רחל, חנה, לאה, פרידה, שיינה ומשפחותיהם, מנדל

בוקסר                חנה, מרגולי, יצחק, רוזה, בערל, אהרן

בוקסר                לייב, מאיר, בערל, הרצל

בורד                  אברהם, שלמה

בורושק               צבי, רוניה, לובה

בורטניק              משה ויוספה, אסתר, בלומה, אברהם, חיה, הינדה

בורמן                 אליהו

בזפלצ'וק             פייגה, אסתר, שייאה, דוד, אברהם

בטיחער              שמעון,  משה

ביאלסקי              חנה

ביברמן               שלום

ביגלר                 בוניה

בייזר                 ישעיהו

בייץ'                  שמעון, יוסל, בוניה, ביילה, רבקה, הרצל, גודל, רייזל

בילדר                ברוך ומרים, אליעזר, חיים, רייזל'ה

בילדר                הרשל ומשפחתו, פרידה, אליהו

בינדר                שמעון ורבקה, אייזיק, מעכל, פייגה, קוקע, טבק, עוזיאל

בירמן                בינם ושרה, וולף, בתיה, פייגה, טלקה ומשפ'

בירמן                אליהו, יצחק, מרדכי, ישראל, רייזל, לרנר ומשפ'

בירמן                צפורה, אלה, שמחה, בינם, שרה, הלקה

בלובר               משה ורחל, שמואל, לייזר, לייבל, אלקה וילדיהם

בלטרמן             משה, שמואל, ישראל

בלינדר              ברטה

בלפור               פשה, רבקה

בלעכער             ר' יונה מהישיבה

בלק                  אשר ומרים מלוצק ובני ביתם

בלק                  משה ואשתו וילדתם סוסיהל'ה

בלר                  יענקל

בן                     יחזקאל, יצחק, אברהם, נתן, נחמן,זכריה. פנחס, משה

בעזפאלטשיק       אברהם ובני ביתו

בק הלפרין          טאובה פולה

בקר                  שלמה, רבקה, שיקה, אסתר, מלכה, בעבע, דב

בקר                  יהודית, גנדל, יאנקל, בנצי, חוה, יוכבד

בקר                  חיים, בתיה, טוסיה, שמואל, בן-ציון, חוה, יהושע, ישראל, יוסף

בראן (ברן)          שלמה

ברגל                 אברהם ומשפחתו

ברגל                 ישראל, משה, הרש, רחל

ברגמן                דבורה

ברגר                 קונע, אלחנן, פריידל, שמחה, גדליה, גולדה, אברהם, בינה

ברודני               שרה

ברוניצקי             ראובן

ברונפן                מוטל וביתו

ברונשטיין            יחיאל, חיים, זלמן,

ברונשטיין            יוסף

ברז                   זאב, בר, יוספה

ברז                   בית ר' זאב, אסתר ומשה, גולדה, בילה, ליבה, יוסף, למל  ומשפחותיהם

ברז                   חיה וחנה, בנותיהן של זליג ולאה ברז

ברז                   גיטל וחסיה ובתם, דבורה

ברזוביץ'              שמעון,  ישראל, יענטה, ביילה,

ברזך                 ישראל

ברט                  מרים

ברי                   יעקב

ברן                   יאנקל

ברנבוים             ליפה

ברנבוים             זליג, סוסיה, דובה, אסתר

ברץ                  ריבצה, יעקב

ברקר                המשפחה כולה

ברקר                אבא, ליבה, משה, זייליק, אייזיק, לייביש, אלי, סוניה

ברקר                נחום

 

 

 

גבור                 ציפה, וולוול

גבירץ                שרה, מאיר

גוז                    מלך, שלמה, שיקה, מוניה, חיה, אסתר, פניה, פעסיה, אברהם, יהושוע, בתיה, מניה

גוטמן                הרב אברהם בר וביתו

גוטמן                צבי

גולדברג             שינה–זיסל ויצחק וילדיהם, מלכה ולייב טוליפ

גולדברג             דוד, דניאל, שמואל ומשפחותיהם      

גולדברג             יצחק (יזאק), שיינה, זיסל, שלמה, רזיאל, דב, סניה

גולדהבר            שמחה, סימון

גולדשטיין            משה, יענטה

גולדשמידט         יהודה

גולומקה             פרל

גולר                  אברהם

גון                    שמוליק וסוניה ובתם

גון                    יוסף ובתיה, גרשון, בריינדל, חוה, רבקה

גוס                   שמחה וחיה, חיים, הרש, משה, פסיה, פייגה, רחל

גורבאטש            אליהו והאני שרה, סבתא גיטל חיה ומשפ'

גורבאטש            לייב, לאה, הרשל, אהרון, חיה, אייזיק, פרידל, פליישר

גורביץ'               פיטשע, שעיה, אידל

גורין                  גולדה ויואל, יהודה, גיטל וילדיהם, שרהל'ה, רייזל'ה                   

גורין                  שמעון, יוסל

גורלניק              זאב ומינדל, יוסף ומשפחתו, משה, בנימין, שרה, איטה    

גורמן                 חנה, שפרינצה, איציק, מלך, רחמיאל, רבקה, משה וזלטה

גורנשטיין            ר' משה ובתו חנה

גורפינקל             שלום

גיבור                  פייגה, חיים, וולף, סלובה, רחל, נחמיה, אברהם, גיטל'ה

גיבור                  פנחס, יענקל ופייגה יוקלזון, אנשל ודינצה שווארץ

גיבור                  שרב, זיידל, משה

גיבנר                 אברהם

גיטליס                שרה

גיטלמן                הניה, אלימלך, אברהם, יעקב, בן-ציון, משה

גיטמן                 לאה

גייז                    יקותיאל וחנה, יצחק, ברל, שמואל ומשפ', בלומה ושבע

גילדן                  יחיאל ושרה, לאה וביילה,מאיר

גינזל                  פרידה, הרצל, מנדל, קלרה ומשפ', חיה-סורה

גלאדשטיין           פריידע, פרץ, בעבע, בוזי, פאליק, משה, הרשל, אברהם

גלאזר                זכריה, מאיר

גלוז                   פיניה, יהודית

גלייזל                 עוזר, ראזה, הרשל, שמואל, יוסף, מנדל

גלייזל                 משה, נתן

גליקמן                חיה, יעקב, שלמה, שמואל, בילה

גלסברג               אברהם-בר

גלץ                    ריבה, שרה

גלר                   מרדכי – דב ובלה, מניה ושרה, זלמן ושיינה

גלר                   יצחק ושרה והמשפחה, ישעיהו ושרה וילדיהם

גלר                   אברהם, אשתו זלטקה ורייזל'ה

גלר                   דוד והמשפחה

גמבוק                פניה

גלרשטיין             דוד ורבקה

גלרשטיין             נחום ואריה

גלרשטיין             יוסף ורחל

גלרשטיין             צבי וחיה

גמרמן                רחלה, ליפשה, יוסף, משה, יעקב, רבקה

גנדלר                משה

גרבו                  ביילה, נתן, אלי

גרבוס                פייגה

גרברסקי            מנדל וחייקה, סבתא ביילה, מוניע, לוזר ודובה שילה

גרברסקי            דוד ודבוסיה, פערל פייגה

גרברסקי            רחל ובצלאל ויטריש

גרברסקי            חיים, קריינדל, אלקע, לייבל, יעקב

גרברסקי            קלמן ומאשה

גרובר                דוד, טניה, רייזל

גרופמן               חיים, משה וטויבע, לייביש, אברהם, שפרה

גרופרמן              אברהם, טויבה, שיפרה, משה-חיים

גרינבאום            חיה, איציק, פסח, רחל, מוסיה

גרינבוים             יעקב וחוה, יצחק, משה, סאניה והמשפחה

גרינברג              מרדכי, חיה, שרה

גרינשפון             דוד ושיינדל, אוקל, אפרים ואסתר וילדיהם

גרינשפן              אפרים ואסתר, יששכר, אידל, פערל, פנחס, מאיר, דבורה, פייגה

גרינשפן              לאה,סוחר, אידס, שרה, רחל, רבקה, ינטי, משה

גרנשטיין            

גרשטמן              בוניה

 

 

דבורצקי             בנימין ואשתו, הבן זלמן ואחותו

דוב                   איטה, איציק, אסתר, מניה, טויבה

דוברוביטקין         ז'ניה, בעלה ובנם

דולגופולוק           ישראל, משה

דורוגוי                משה

דיאמנט              טויבה, מנחם, רחל,

דיאמנשטיין         שמואל ובני ביתו

דייטש                חיים

דייטש                פנחס

דיכטר                שלמה וגיטל והמשפחה

דיכטר                אברהם, משה ומינדל, מענדל, פופע, יצחק, רייזל

דינער                 מאנוש ופריידע, מאשקה, הרשל

דלטיצקי              אלקה, הרש

דקלבוים             יוסף וביתו, דוד

דרוליטש             חנה ומשפחתה

דרישפן               לאה

 

 

הובשטיין            יצחק

הודברג              בתיה, אברהם

הוכברג              שיינדל, בן ציון, מלכה, בריינדל, מרדכי, חנה, פייגע, ישראל, אסתר,

הוכמן                ברכה ובתה אלקה מקופצ'יבקה, דוד, יצחק ורחל שטרקר, הרשל, שרה, אלי, מלכה

הוכמן                קוקה, אברהם, ריקלה, חיה, אריה,

הוכמן                גרשון, רחל

הוניג                 ביילה

הססה               רחל, אליהו

 

 

וואלאך               הרש, חונה, חנה-צירל, מוטל

וואלד                 משה ויחזקאל וביתם, חנה שניאור ביילקה, הלל, ישראל

וואלדוקס            משה ורייזל מארקל, יענטה, רייזל, נתן ואישתו

וואלדוקס            הרשל סאסל בנימין בילה שלום פייגה ליפשה יצחק וילדיהם

וואלקומירסק        יחיאל,אסתר,

וולדמן               רחל, מלכה, אבא

וולוצ'יק               ברל

וולף                  יענקל

ווערבה              זלמן ואסתר, ראניה, מאטל, מאניה, דאבע

וושצ'ינר              אהרון

וינשטיין              שמחה ופעסל, מאניה והמשפחה מקובל

ויסברג               יצחק וחיה, גרשון, חיה וילדיהם

וידלגלוז              פייגה, משה, זלמן

וידרה                יהושע ונחמה, מוטל, ינטה, בונם, חנה, סוסיה וילדיהם

וידרה                ליפשה, שמחה, אהרון

וידרה                יוסף, חיים, אסתר, לייב, שמעון, ביילה

וידרה                פסח, וחוה, פסיה

ויטריש               רחל, לאה, בצלאל

ויינברג               אסתר, איטה

ויינר                  אברהם לייב ונחמקה, ברוך, יעקב, זלטה

ויינר                  אברהם לייב וסוסיה, סבא שמואלקה, חיה, מלכה, ציפה, וואווע

ויינר                  אטל, אריה, הרש, לאה, מוטל, מתתיהו, סנדר, יוסף, אליעזר, גיטל, רייה, פרל, חיים

ויינר                  חיים ולאה, רציה, פופה, ראובן, טפר דוד

ויינר                  יוסף ומשפחתו, שיקה בייגלר ומשפ' פסיה ויעקב אוקסמן

ויינשטיין             רבקה

ויינשלבוים           מרים

וייסמן                 שרה, לייב

וייסנברג              אברהם, אהרון, גרשון, חוה

וינוק                   אברהם, זלטה

וינשטיין               שמחה ופעסל, מאניה והמשפחה מקובל

וינשלבוים            מרים

ויסברג                מינדל רויז, אברהם בער רויז

ויסברג                יצחק וחיה, גרשון, חיה וילדיהם

ויסוצקי                פייסח, אסתר

וישניקר               שעיה, יוסל, יצחק

ולבר                  דב ושרה, חיים, יהודית, אברהם, יצחק, ישראל

ונגרוב                 רחל

ורבה                  מאשה, רוניה, יוסף, זלמן

ורקוביצקי             לובה

 

 

זאורמן               רבקה

זבורישבסקי         יצחק

זויברמן               נחצי ורחל, סוניה אשר, זינה, דוד, מוניה, הרצל, עטל, מוסיה

זולוטבינה            אלטע

זוסמן                 הדסה

זייצ'יק                בתיה

זילברברג            יצחק

זילברברג            משפחתו של יוסל

זילברמן              אסתר

זילברשטיין          ר' אברהם וביתו וחיים, יצחק, הרשל

זיניוק                 ישראל–דב ופסיה, רבקה, קיילה, גיטל, זלאטה ומשפחותיהם

זיניוק                 אברהם ושרה, סוסל, ריבה, וויטל, אלקה, דבורה ומאנה, גדליה

זיסקינד              שמואל, מיכאל

זלץ                   פייביש, אייזיק,רבקה, שרגא

זעלצער              יוסף ומרים, בתיה, בוזי מלוצק

זפרן                  אברהם וזיסיה ומשפחותיהם

זץ                     הרב שלמה וביתו

זק                     ברל ובוניה טעמע, ראובן, סוניה, לייבל, גרשון

זק                     נחמיה, יאנקל, וולף

זקצר                  מרדכי

 

 

חזן                   יעקב ולאה, שמשון, חנה, מלכה

חזן                   דוד ואסתר, לייבל, פייגה, הניה, רוניה, דבורה

חטשיס              ברל, לייביש

חייט                 מרדכי ורבקה, לייזר, מעכל, אייזיק והמשפחה

חימול                זלמן

חירגר               פייגע

חנוך                 אליהו ומרים וילדיהם יחזקאל, יצחק, אסתר וחיה, מניה

חנוך                 אברהם, פסיה, מרים

חנוק                 משה, בלב, פסא

 

 

טויבר                יצחק ורייזל, משה, חוה, פייגה

טולץ                 אברהם–משה, פריידה, מילכה והמשפחה

טוכשניידר          אהרון

טוץ                  חסיה, ראובן

טורצ'ניוק            דב, שושנה והדסה, ישראל ומרים אוקסמן

טורק                 מאניה וביתו

טחוז                 חיים, יצחק

טיי                    גרשון

טייטלבוים           רייזל, חנה, רפאל

טיקטינר             משה וביתו, רחל, יעקב, צשה

טיקטינר             פריידה, שרה, יאנקל, יוסל

טננבוים             מרדכי, אסתר, מאיר,

טננבוים             שמואל ורחל וילדיהם משה ושיינה

טננבוים             יצחק ואשתו ושתי בנותיהם

טסלר                פסח וגיטל, משה, שאול

טענצער             לוזר וגיטל מהולוב, אהרון, פעסיע והמשפחה

טפר                 משה ושיינדל, שמואל, לאה, וולף, סוניה, פייבל וחיה, פייגה, בתיה

טפר                 נחמה, רחל, אברהם, יצחק

טפר                 מאיר ופרומה, פסח, שמאי, זלדה, רייזל

טרעגער            בלה

טרש                נחמה

טשרצ'וק            משה

יונגרמן              משה–ראובן וגננדל והמשפחה

יוניק                 אסתר, ברל, משה

יוסקוביץ             מאיר

יוקלזון               יעקב ובתיה, יוסף וגניה אלקנה, אסתר ומשפ'

יוקלזון               פנחס, לאה, פייגה, אהרון, רבקה, יאנקל

 

 

כגן                   לייבל וטויבה לבית בינדר, יאנקעלע ופייגה, מירה, פרץ, זייליק, מרים,  משה

כוס                   פייגע

כץ                    שמעון, סימה

כץ                    דובה, מינדל, ברכה, מלכה, ישעיהו,

כץ                    משה, ולוולה, זלדה, לאה, פייגה, יעקב,

כץ                    מרדכי ושרה, אודל ויצחק, סבתא יענטע

כץ                    סנדר, פוליה, אברהם, יהודית, חסיה, שמואל, לאה,

כץ                    פרויעם ופייגה, ילדיהם: יחצה, אטלה והבן הקטן

כץ                    ראובן ואשתו, ילדיהם: יוסל, פריידע, אטל והבן התינוק

 

 

לאובר              זליג, יוסי, אטל, בלה, שיינדלה

לבד                שרה, חיים, אברהם, יצחק, דוד

לדר                ביילה

לובר               אברהם וריקל

לוי                  פרלה

לוין                 משה

לוינגר              מאיר וב"ב, אסתר

ליבריק             ישעיהו, גיטל

ליברמן             אריה, יחוד, שרה, איזיק

ליטבק              מנשה

ליטבר              גולדה

לייטר               שרה

ליכט                יאנק

לינדן                עבר

ליסוק               יענקל

לנגר                שרה ואלקה

לקח                 צילה

לקריץ               מלכה, לאה

לרנר                דוד והמשפחה, שמאי, רוזה

לרר                 אסתר, יוכבד

מוז                  הרש-לייב והבנים, חונו, משה,

מוס                  צפורה

מידניק              שפרה

מייזר                אטל

מילר                יענקל, מרקל, ברוך, נדיה, יצחק

מילשטיין           פייבל

מיסטל              ברכה, פפה

מיצ'נ'יק             יואש וגולדה

מיצנ'יק              אברום ובלומה והבן איציק

מיצ'ניק              משה ורייזי וב"ב

מיצ'ניק              בת-שבע והבנות חיה, ניושה ושפרה

מלושקה            שרוליק ולאה מנדל חוה סימה'לה ורבקה'לה

מלמד               רבי יונה והבת טייבל

מלמד               חיה (שר), ישראל-סרוליק וילדיהם אלקה ואיזי

מלמד               שיע, אידל, מאיר, שלמה, דוד

מלמד               מרדכי, מאיר, יצחק, פנחס, רחל, יוינה, שפרה, אברהם

מלמד               חיה, פסח, פיפה, מוטה, שמוליק, רחל, יצחק, וולף, 

מלסקי               פישל, שלמה

מנדל                מוטל

מנוחה              מנחם, גולדה, דוד-לייב, ברל, שמרל

מנס                 מרים

מרמור              אידל, אליהו, משה, חנה

מרמור              מישקה

משולש             יוסל

 

 

נאטשיטש         אליהו ויהודית והמשפחה

נאטשיטש         משה ורעייתו, שלמה, רבקה

נוטין                וולף ואסתר, שרה, רחל ויעקב, אשר, ליבה, לאה

נידרברג           בבה, מנדל, חיים-בר, אהרון, שמואל

נייערמן            משה, בריינע, ברכה, חנה, יוסף, סיומה, יעקב

נייערמן            חסקל, שושנה, בתיה,

ניסן                 זליג

 

 

סאגינור           יוסף וז'עניע והמשפחה מלוצק          

סאס               לייביש, למל וביתם

סגל                חיים, יעקב וחיה, שרה, גיטל, העני ולייבלה, גיטל מבית מאנדל, ברלה

סגל                אריה, חיים, שרה             

סוכרצ'וק          מיכאל, סוסיה והמשפחה, שרה

סולגן               בוריס

סוסל               שמואל, פסח, נונה

סוסנע             בריינדל, אטל, טייבלה, ניסלה

סורוקו             יעקב, לייבל, ינקל, ביילה

סטולר             חנה ומוטל והילדים מלוצק, עלקא והילדים

סטולמר           יצחק

סטרץ              יעקב, בקה, מאיר

סידניק             פרל

סייפר זייפר       גדליהו ופרל

סיכרצ'וק           חיים

סינגל               דוד ומאיר

סינגל               משה, מאיר

סירזיק             חיה

סיריטשניק        יוטה

סירצ'וק            אליהו ומינדל חנוך, חיה ויוסף, יצק ופסיה חנוך ומשפ'

סירצ'וק            פריידה

סירצ'וק            ביילה

סליפוי             טעמא, יצחק, דינה

סמוליאר          חונא

סמולר            יענקל, וולבל, יוסף

סמנשטיין         אסתר ואהרן

סמקר             בילה, אברהם ואסתר

ספוזניקוב        ליבה

ספירשטיין       חיים, חוה

ספקטור          הרב משה וביתו, ריקל, חנה'לה

ספקטור          משה, ארון אהרן ורבקה

סקופ              ישראל ורבקה והמשפחה

סקופ              ברוך וסוסיע מהולוב

סר שר           אברהם חים

סרמן שרמן      שרה

 

 

עזריאל                 תבל תבלה ואיטה

עזריאל                 מנדל וביתו

עקבער                 שמואל יוסף וביתו

ערדמן ארדמן         יצחק

פוגאטש                זיסיע ולאה ומשפחתם

פוטשניק               משה, רייזלה, רבקה, בבל בייבל

פומק                   הרשל

פומרנץ                דבורה

פופ                     ישעיהו ושרה, זלמן ויצחק, יוכבד, אריה (לייבל), יעקב, יצק, יעקב עוזר, זלמן זוסיה, יחצה

פוקס                   מרדכי ומינדל, משה, שמעיה, מאלה, אשר, שלום, ברל

פוקס                   פסה ושמחה, טשרנה ומשה

פורסקר               אלא

פורצקי                חיים

פטיכר                 מאיר שמעון, משה, מוטל, פסה, אידל

פטרושקה             שרה וזייליג, פייגה ובתיה, שמריל,פנחס, פסח, משה, זכריה, יצחק , אסתר

פיאטרושקה          ביילה, שעיה ופנחס

פיאן                    רוניה ושמואל

פיאקרז                משה

פיווען                  אברהם, אחותו רחל, הוריהם וכל המשפחה

פיזנהולץ              יוסף וגיטל והמשפחה

פיישטר               שלמה, בת שבע, צבי הירש, דוד משה

פיישטר               בערל ורבקה, דוד, טימה, דובה, בן–ציון, בת–שבע, יהושע

פיירמן                פרלה

פינחסוביץ            שרה

פינקל                 יצחק

פינקלשטיין          משה, גיטל, שרה, הרשל, דוצה, יצחק

פיש                   יחיאל, ביילה, יאנקל, שרה

פישביין               לוי ולאה וילדיהם שמואל ואליעזר

פישמן                יעקב ומינדל, גיטל, בוזיע, יודקע ומשפחתו

פישמן                בענציע ופערל, טויבע, בתיה והילדים

פישמן                אידל ידל, יענקל, מוטל, בן ציון ובידל

פישפיידר            ישראל וביתו, אברהם         

פירר                  חנה

פלאש                מרקל וחנה, חיה, סוניה, רחל

פלאש                שמואל לייב ומרגולה, ביילה, לאה, זלאטע, אסתר באובן

פלאש                שלמה וחיה, בערל, אהרון ורשל

פלאש                שלום וזלדה, מרדכי וראובן

פלדמן                אברהם ודובה והמשפחה        

פלדמן                וולף, פסח, שלמה, גצל ויוסף

פלדמן                נלי, יוסף               

פליישר               פרידל וגולדה וילדיהם יצחק, ישראל, אברהם, שמריה, ריבה, אולי, וולף, פייגלה,

פליישר              חיה ומשה, ברל, חיים, יצחק, ביילה, שמריהו

פליישר              ישראל וברנדל, בנימין נומה ורבקה ריוי, סוסיה ופפה

פליישר              משה

פליישר              הניה, ניסן, רבקה, בילה

פליש                 יוסף וחנה

פלץ                  יצחק

פלץ                  משה

פלקר                משה

פלשר                ברל

פן                    מיטיה ורוניה לבית בורושק, אלחנן, הניה

פס פס              ששה

פסקוביץ            פייגה

פעלץ                מרדכי (מוניה), אימא דובה, ילדים: ברוך, יצחק, אברהם, איטה, אסנת,         פייגע, שפרינצע

פען פן               שיינדל

פעפער              אליהו וטעמע, אלקה, בוזיע, יוכבד, מיקה וביתו

פעפער              סנדר ואסתר, ג'ניה, אפרים, אייזיק

פערלמוטער       המשפחה

פפר                 אלא, רחל, ציון, מניה

פפר                 אסתר

פפר                 פנחס

פקר                 מינה, דוד

פרבר               סנדר, יונה, בלומה, אודל ואריה

פרגל                אברהם, ישראל, צבי וגיטל

פרגר                אברהם

פרדה               חונו, יוסף ואודל

פרויד                בומה ושמואל אביגדור וביתם סימה

פריגל                שמואל, ברוך רוזה, ביילב, לייזר

פריד                 ד"ר אפרים ספראג – שהציל בגבורה יהודים

פרידבוים           יענטע, ארקה, יצחק, אשר, יוסל והמשפחה מלוצק

פרידלאנד          אייבר והמשפחה סטארנארידע

פרידלון              וולף וחוה, הרשל, ברל, שיינדל, אסתר וסאניע

פרידלינג            זאב

פרידלנדר          אברהם ואיטה והמשפחה

פרידמן             יונה-טייבל

פריימן               אברהם ומינדל והמשפחה

פריימן              רחל וזיאמה, לאמה ומנדל, יקב, חיה, זרח, מניה

פרימאק             אברהם ואלטע, לייזר, דובה

פרימאק             יעקב ורעייתו מקיבערעץ

פרישברג            שרה זלטה

פרל                  שלמה, יעקב, הרשלייב, אביגדור, משה וחוה

פרלמוטר            שרה, בתיה, אברהם וסבתא דבורה

פרלמוטר            מאיר

פרמן                 פייגע, ברוך ורחל, טשארנע ושמחה פוקס, רחל ועטל

פרעס                רבקה

 

 

צ'ודנובסקי           יעקב וביתו

צוויבל                 משה ושרה, ברוך, יעקב, חיה ושלמה

צוויבל                 נח

צוויק                   זלמן ופייגע והמשפחה

צוקר                  שפרה

צוקרמן               שלמה ושיינדל, וואלודיע, מלכה         

צוקרמן               איציק וחיה, רייזל'ה, ליבהל'ואבאל'ה

ציטור                 מאיר

ציטור                 הינדה

ציטרין                שמאי ושרה–מלכה, דוד הרש אילבן, וולף, גיטל, סוסיה וברוך, וולף, חנה

                        שוורץ ומשפ'

ציטרין                בן–ציון, טויבע ואשר זלצמן, חוה וחיים ברנבוים ומשפ' מזדולבונוב

ציטרין                ברכה

ציילינגולד            שרה

צימרינג              דבורה

צימרמן              חיים ובלה, מנוחה, יחיאל, יעקב, זוסיה וחוה

צינמון                קלארה, זליג

ציפר                  בוניה, בלומה, אסתר

צם                    מאיר, ברכה, אייזיק, אהרון

צם                    בנימין, קוס יקותיאל, אסתר וחנה

 

 

קאנטור               בבה, מנדל

קאנישר               גבריאל ויחיאל

קאנפער              אנשל ולאה, סוניה, יחזקאל, משה, זלמן

קאפוסטה            משה–פרץ, נענע, טשארנע, חונע ואישתו, צביה, בתיה

קאץ                   גרשון

קבריק                צבי הרשל, זלמן ולאה

קגן                    חיה, שרה, שמעיה, מלכה, רבקה, מלכה, משה, חיים,  יוסף

קדיש                 ר' יצחק מהישיבה (ווישינקער)

קובל                  אברהם, הרשל, יצחק, לייב, וולף

קוגוט                  זכריה וריבה וחמשת ילדיהם

קוזק                   יוסף

קולינר                 ברכה

קוליק                  אברהם וטויבע, רחל – לאה, סוסל, גיטל ויהודה ובנם יוסף

קוניאך                פרץ, לייבל, יוסף, חיה                  

קוניוך                 יואל והניה, אלי, משה, אברהם, דוד, פייגה, רחל ויואל

קונישצה              אניה, מאיר, חיה, קלרה, שרה ושרה

קונסנס                אהרן הירש

קוס                    הרשל וגיטל, פייגלה, ישראל פריגל ומשפחתו

קוס                    אברהם-איציק והמשפחה

קוס                    יצחק

קופיט                 לייב ולאה והמשפחה

קופיט                 יקב, מרים, רחל, מנדל, הרש, לייב

קופיט                  אשר וטויבה והמשפחה

קופיט                  פסח וטויבה והמשפחה

קופיטו                 חוה

קופלמן                יקותיאל, אסתר, מלכה ועוזר-ישראל

קופילניק              ירחמיאל וגיטל, לאה, אסתר

קורלנדר              לייזר

קורלנדר              חוה וביילה

קורן                   ישעיהו ומרים והמשפחה

קורצ'ק                ציריל

קושניר                חייקה

קטוק                  ישראל

קטשוק                אסתר, אפרים,  דוד, יצחק, משה

קיבריק                רוסיה ובנה הרשל-צבי

קיבריק                שלמה זלמן

קיפער                 יצחק ורחל, זלמן, משה ומשפ' פערל אפרים חאליוואר ובנם

קירזנר                שלמה, ברוך, יצחק

קלגר                   חייקל

קלורמן                 ניסל ויענקל

קליגר                  חיה

קליגר                  שמעון אליעזר

קליינבוט               יצחק

קליינבורד             ישראל וסריל, דוד, אייזיק וביתם

קליינבורד             ג'ניה, גדליהו, זיסיה, טויבה ויהודה

קליינבורד כגן         סוניה

קליינברג               יעקב ויצחק

קליינשטרן             זלמן ופייגה

קליינר                  בלה

קלימבורד              שלמה ואיטה, ילדיהם בנימין, פסח, לובה, יחיאל

קלימבורד              טויבה, פרידה ואברהם, רחלה, ג'ניה, שיינדל, דוניה, הרשלה וסוניה, אטל וברוך, יהודה

קלימברג               אברהם

קלרמן                  פייגה, גיטל ומנדל

קמין                    אהרון וטילה, דוד ליפשה, מנשה, הייניך ומשפחותיהם

קמלמאכר             לייביש

קמפר                  שיינה, ברל, גולדה, מעכל,רחל

קנדיל                  יהושע

קנדינה                שלמה

קנדל                   בלה, פייגה, אביגדור, יהושה, יהודית, משה, מאיר, שיקע

קנובל                  חיה, חיים, מוטל, אלקה בוזי ופרל

קנטור                  חינה, מנדל, אפרים, חוה וזיידל

קניש                   מנוס וזלמן

קניש                   מיכל, מינדל, זלמן ןיוסל

קנפר                  שמעון וחנע, מרדכי, חנה וברכה,צרנה, צבי מנדל וטויבה, הרשל, דב ויחזקאל

קסטן                  הרשל וביתו, אברהם

קעמפער              יוסף ויענטע, זלמן, עטל מראטנע

קעסעל                המשפחה

קפילניק               ירחמיאל

קפלן                   לייב, חיה, ישעיהו ולייעזר

קפסקי                 ברל

קצן                    ישעיהו-שייקה

קרוכמל               אלרם, לאה, נוסיה, אסתר, יעקב

קרומירס              גדליה–שמעון וחוה, לייבה, אברהם, לילה, נח

קרומירס              רוניה

קרוס                  פריידה

קרופניק              לייזר יהושע וחמיה

קרופניק              גיטל

קרוק                  מאיר, הוריו אחיו ואחיותיו

קרזנר                בתיה

קרטוג                ישראל

קרטין                מרים

קריבט               מנשה רייזה יצחק הרש חיה ומשפ' אודבק משפחות ארליך

קרייצמה             שמחה, מלכה

קרימר               יהושע

קרמן                 שמחה

קרנצברג            אסתר

קרקוביאק           ביילה, לייזר, חיים

 

 

 

ראזענבלום         שלמה

ראסין                לייב, מלכה, יצחק, שיינה, זיסל גולדברג

רבין                  מרגולה, רייזל, שרה, שולמית מקופצ'יבקה

רבין                  אלקה, מינה ושי

רדנס                שלמה ורחל

רובינשטיין          רחל ומנדל וילדיהם פרץ ופסיה ברוינשטיין

רובינשטיין          ביילה

רובינשטיין          הרש

רוזנבאום           ראובן, ליבה, אסתר, הלל ויצחק

רוזנבאום           זאב ובריינה ובנם משה

רוזנבאום           ואלואל

רוזנברג             משה וחנה

רוזנברג             אברהם

רוזנפלד             יעקב ושיינדל, שלמה ואסנת, נתן, מרדכי, רחל, שרה, סוסיה וביתם

רוזנפלד             זאב ורוניה

רוזנפלד             מוטל, הוריו ומשפחתו  רצין מלוצק

רוזנקוויט            בוריס, יעקב

רוזענבוים           ראובן ורעייתו והמשפחה

רויז                   שרה

רויזמן                 לייב ורבקה, ברכה, יוסף, לאה וחסיה

רויזן                   ברוך, מאטעק

רויטברג              ביילה וסוניה

רויטר                 מוטל ומשפחתו, משפ' סוחרצ'וק

רויטר                 פישל וגיטל, חיים, רחל, לייבל ובבה

רויטר                 חיקה, מוישה, תמה, טייבלה

רוכמן                 דוד לייב

רונג                   רחל שמחה

רוס                    צבי

רופא                  אריה לייב (לייביש)

רופרמן               חיים משה

רוקיניה               ביילה

רזניק                 בת שבע

רטנובסקי            מנדל ופרימה

ריבץ                  דוד וחינקה, פייגה וביתה מינדל, ביילה, שרה, חיים

ריבץ                  מרדכי ומניה לבית גלרשטיין ובניהם

ריבצ'ין                חנה

ריבק                  אהרן שמואל

ריטר                  שמעון

ריידר                 מקובל, משפ' אייזנגרטן מטורצ'ין

ריידר                 מאיר, שמואל

רייזליס               גדליה ופרל, קלמן וישראל כץ, שמעון ולאה וויצנודל וביתם

רייזמן                 לייב

רייזמן                 וולבל

רייטר (זילברברג)  חסיה

רייטר                פייגלה - בתם של חסיה ושמעון רייטר

רינג                   אסתר מלכה

רנטובסקי            בילה, יחיאל, שמעיה, ניסן מרים

רפאלוביץ             קלרה חיה

רקינו                  קוס

ררן                    טובה

ררן                    חיים           

 

 

שאמעס             בענציע ורבקה, אלטע, העניע, חיה, בערוש, טשארנע, יענטע, יצחק, אסתר

שאס                 לייבה ומוטיל, רבקה ולמל

שאסטאק           יעקב ופסיה, מלוצק

שאפירו              ברנדל וגרשון

שאפנקה            בנו וברוך

שווארץ              הרשל ומרים, סוניה, מרים וחיה-טויבע

שווארץ              יעקב, אשר, צביה, אייזיק ליפלוברמן וילדיהם, סוניה והמשפחה

שווארץ              רבקה, לייב, יואל, רחל, חיים, וולף ואיטה

שווארץ              יאנקל, אשר, ציביה ואייזיק ליפקרמן

שווארץ              רייזל, עטל וישראל–דב שטיינברג ומשפ'

שווארץ              יוסף,אפריים,ברושה, אברהם, יוסף, אנשל, בתיה, חנה

שווארץ              גרשון, אלי, רוזה, אשר, זייליק

שוחט                דאנע וריבה, מלק שרה–ביילע ושמואל, הרשל ושרה,

שוחט                מאליע, יוסף, יהודית

שוחט                וולף, זכריה, הלל, שלמה

שוחטוביץ           פייגה

שוחר                וולבל,זלמן, יאנקל

שולקלאפר          לאה, איזי                       

שוסטר              מלכה ושמעון ובתם שיינה, ביילה, ברל

שוסטר              מנחם ויפה

שורצבלט           מרדכי, ברכה, שמואל, ציפה

שורצבלט           מאטעל

שטוגל               לייזר יוסף ומכלה

שטיטלמן           חיים

שטייטלמן          סוסיה

שטיינברג           חינקה, טויבה, סימה, מכיל, אטל

שטיינמן             מאיר ומנוחה, אבא, שרה, מנדל, מינדל, נחמה

שטרוגלדניקר      שמואל ויוסף

שטרן                יצחק, אהרון, בלה, וולף וברוך

שטרן                משה

שיינבוים             שמואל ורחל, משה ושיינה, מלכה, שמעון ושיינה שוסטר

שיינקרמן            אסתר ומשה

שיכמן                דבורה

שיר                   דבוסיה, הרציק

שירמן                ריבה

שכטמן               דב ברל

שמויש                מוטל, חיים לייב, חיה, זלמן

שמולביץ             יוסל

שמס                  שיינדל ומשה

שמס                  חיה ורבקה, יענטע, הניה, סיאמע ורבקה

שמשטיין             נחום, אהרון, שרה

שניידערמן           פסח ורייזל, יצחק, ברכה

שניידר               אנשל ורחל, וולף, חנה והילדים

שניידר               עזריאל, יענקל, יחיאל, יעקב, אושר, לייבל, פסח, דורה, געלה, ראובן ואברשה

שניידר               יונה, שרה, ראובן

שניצר                יצחק ואסתר, חיים, הרש, דוד, בנימין, ליבע

שנקרמן              טולה

שנרר                 פייגה

שפיגל                 ישראל וגולדה, יהושע, יצחק, רבקה

שפיגל                 אהרון, שלום, מאטל, ברכה, ישראל, נתן, יוסף

שפיגל                 דבורה ומלכה, יוסף ויצחק, וולוול זאב וחנה

שפיגל                 אסתר, ישראל, זאב, מרדכי וחנה

שפיגל                 שלום ומטל, נתן יוסף וישראל

שפירא                גרשון ופריידע, שפרה, שרה, שמואל, יעקב, חיה

שפירא                מלכה, רייזל, דובה, אברהם, מאליע ומוסיה

שפירה                גרשון וישראל

שפירו                 מיכאל, גרשון, שמואל, משה, שמואל ומשה

שער                   דבושה, פייגה, אלא, מוטול ושמעון

שץ                     ישראל, ציפה והילדים שמעיה ואסתר, שץ רחל ומשפ'

שץ                    מנחם, גולדה

שקורניק              חיים ודבורה (מבית שר) וילדיהם

שקורניק              יוסף וחיה, ברוך וביתו, פערל שרה וביתה

שקורניק              פנחס והינדה, שלמה, רחל וביתם     

שקורניק              שלמה וזלאטע, יעקב מאניש

שקורניק              פנחס, הבנים, הבנות, הנכדים והנינים

שר                    דבוסיה, בנה אידל וילדו אלקנה, הבת איטה (עזריאל) וילדיה אלקנה

                        תבל'ה

שר                   ברוך ובני ביתו, חיים-אברהם, ציביה,

שר                   זלטקה

שרייבר              יענקל, ביילה, חוה, רייזה, פייבש לייב ויוסל

שרמן                מוסיה, אחותה שרה וכל המשפחה

שרפנקר             בן ציון וחיים

 

 

תהילים              חנה 

 

הדפס
ניהול תכנים: